September 2010, Dârjiu

2+2+2

The mesmerising benches of the Dârjiu Unitarian fortified church.